Afbeelding initatieven Afbeelding initatieven

Samenvatting informatieavond dorpshuis Sweikhuizen

Samenvatting (notulen) informatieavond dorpshuis Sweikhuizen<br>&nbsp;<br>Gehouden te Rector Raevenhuis<br>Datum 10 november 2022 19:30u – 21:00u<br>&nbsp;<br>Verslag:<br>&nbsp;<br>Algemene huidige stand van zaken wordt gepresenteerd door de voorzitter van de Dorpsraad Sweikhuizen (Yvonne Somers). De Dorpsraad Sweikhuizen heeft de informatie van de verschillende betrokken partijen verzameld en samengevat ter informatie van het dorp.<br>&nbsp;<br>Aanvullende toelichting omtrent de noodzaak en het doel van de vervanging van het dorpshuis in Sweikhuizen wordt gegeven door het bestuur van de Stichting Beheer Rector Raevenhuis (namens deze John Donners).<br>Belangrijkste toelichting hierbij is het stoppen van het bestuur van Stichting Bestuur Rector Raevenhuis per 31 maart 2023. Het bestuur legt hun taak gedwongen neer door het gebrek aan liquide middelen in combinatie met het aflopen van het energiecontract (waardoor toekomstige energiekosten flink zullen stijgen). Voorafgaand aan deze aankondiging is het bestuur in overleg gegaan met de kerk en de gemeente om de verenigingen tijdelijk elders onder te kunnen brengen. De verenigingen krijgen hier individueel meer informatie over.<br>&nbsp;<br>Na de presentatie is er ruimte voor de dialoog waarbij dorpsgenoten hun zienswijze kunnen aandragen.<br>Algemene opmerking vanuit de Dorpsraad Sweikhuizen hierbij is dat de Dorpsraad zelf geen beslissingen zal nemen, wanneer er een goed initiatief vanuit het dorp wordt aangedragen wat genoeg algemeen draagvlak heeft zal dit initiatief in samenwerking door de aandrager in samenwerking met de Dorpsraad Sweikhuizen opgepakt kunnen worden.<br>&nbsp;<br>Hierbij wordt vanuit de Dorpsraad Sweikhuizen ook de oproep gedaan dat er nieuwe initiatiefnemers nodig zijn bij verschillende actiepunten, waaronder ook de vernieuwing van het dorpshuis en de bijbehorende gebiedsontwikkeling.<br>Melden kan via een van de bestuursleden of het contactformulier op de website van de Dorpsraad Sweikhuizen.<br>&nbsp;<br>Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten ter sprake gekomen vanuit het publiek tijdens de dialoog.<br>&nbsp;<br>Zorgpunten bij Pastoor Thissenplein als ontmoetingsplek:<br>- Het parkeren door klanten van de bakkerij in de Kerkstraat zorgt voor veel drukte in het weekend<br>- Autoluw maken van plein zorgt voor nog meer drukte in Kerkstraat<br>- In en uitrit van het plein ‘oude basisschool’ te lastig, mensen rijden eraan voorbij omdat parkeren in de Kerkstraat makkelijker is.<br>Antwoord: Dus belangrijk om bij de gebiedsontwikkeling te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid met bijbehorende ontsluitingen (te voet richting bv dorpshuis, bakker etc).<br>&nbsp;<br>Leefbaarheid directe omwonenden:<br>- In hoeverre is er rekening gehouden met extra overlast voor de directe omwonenden. Antwoord: Op dit moment zijn er alleen nog plannen in concept, zodra dit concreet wordt gaat er ook input gevraagd worden vanuit verschillende betrokken partijen.<br>&nbsp;<br>Het budget van de gemeente: <br>- Het lijkt erop dat er geen budget in de begroting is opgenomen voor Sweikhuizen.<br>Antwoord: De Dorpsraad zal bovenstaande navragen bij de gemeente. <br>- Aandachtspunt is dat er geen budgetten vrij worden gemaakt voor Sweikhuizen, niet alleen voor het dorpshuis maar ook voor verkeersveiligheid, straten, stoepen etc.<br>Antwoord: hiervoor kunnen initiatiefnemers zich melden bij de Dorpsraad Sweikhuizen zodat er gekeken kan worden naar het exacte probleem en de bijbehorende oplossing.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br>De overige punten zijn genoteerd als opmerkingen vanuit het dorp:<br>&nbsp;<br>Alternatieve opties voor Dorpshuis Sweikhuizen:<br>- De Laak<br>- De Bokkereyer<br>- De Ijspoort<br>&nbsp;<br>Vraag uit zaal: Wat is de doelgroep van het gemeenschapshuis<br>Antwoord: Is bekend en hier hebben de verenigingen input voor gegeven. Dit wordt meegenomen in het plan door gemeente en architect. Dit is reeds geïnventariseerd tijdens de vorige informatieavonden.<br>&nbsp;<br>Vraag uit zaal: Heeft het bisdom toestemming gegeven om het Mannenkoor/Beesehofkapel daar te laten repeteren?<br>Antwoord vanuit Kerkbestuur: In overleg is hiervoor toestemming gegeven mits er een kostenvergoeding wordt betaald en er geen aanpassingen plaatsvinden.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br>Vraag uit zaal: Is er een mogelijkheid om de kerk verder te gebruiken als gemeenschapshuis, met in het achterhoofd de terugloop van kerkbezoeken?<br>Antwoord vanuit Kerkbestuur: De kerkbezoeken nemen toe in het afgelopen jaar, en door het sluiten van omliggende kerken wordt de functie des te belangrijker. Voorlopig blijft de functie hetzelfde.<br>&nbsp;<br>Vraag uit zaal: Zijn er ook ideeën voor meer kinderactiviteiten, pakketpunt, fitness voor ouderen etc?<br>Antwoord: Dan moet er een locatie zijn én er moeten mensen zijn die initiatieven oppakken. Er zijn in ieder geval genoeg ideeën samengevat en naar de gemeente gestuurd.<br>&nbsp;<br>Vraag uit zaal: Waarom wordt het eerste schetsplan niet openbaar gemaakt?<br>Antwoord: De schetsen zijn onhaalbaar geacht door Caffee Meels en de gemeente, daarom worden er nieuwe schetsen gemaakt en indien deze haalbaar zijn worden deze met het dorp gedeeld. Op dit moment zijn er nog geen plannen klaar welke gepresenteerd kunnen worden doordat de gemeente met de familie Meels nog in overleg is over de mogelijkheden.<br>&nbsp;<br>Vraag vanuit Bestuur Stichting Rector Raevenshuis: Er zijn mensen nodig die in de nieuw op te richten stichting nodig zijn om de bouw en het beheer van een eventueel nieuw dorpshuis te realiseren. Melden bij John Donners voor gegadigden.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><a href="https://drive.google.com/file/d/1Vax8hL2MVmLm_AEqED-K9TgI1CAois4A/view?usp=sharing" rel="noopener" target="_blank">Link naar presentatie</a><br>&nbsp;<br>

Onderkant

Registreren voor nieuws uit de Dorpsraad

Deelnemers die zich Registreren voor de Dorpsraad Sweikhuizen worden via email op de hoogte gehouden van wijzigingen op de website en kunnen deelnemen aan onderzoeken.
Contact
close slider    van , de, ter, etc...    van , de, ter, etc...


    AlgemeenGebiedsontwikkelingVerkeerVliegverkeerWateroverlast